Mozzart u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti vodi posebnu brigu o svojim igračima motivišući ih da uvek ulažu novac koji sebi mogu da priušte.

U svakom trenutku igrač ima mogućnost da na stranici „Promena podataka“ podnese zahtev za organičavanje iznosa uplate tiketa na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou, odnosno ograničiti najviši iznos gubitka u tom periodu. U slučaju potrebe za samoisključenjem na određeni vremenski period, taj zahtev može podneti putem formulara na prethodno pomenutoj strani.

Sve svoje transakcije, u propisima predviđenom roku igrač može videti na stranici „Moj nalog“ kada klikne na link „Stanje na računu“.

 

MALOLETNICI

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljena mogućnost klađenja na sajtu Mozzartbet.com, kao što je po Zakonu o igrama na sreću i precizirano.

U mere predostrožnosti koje primenjujemo ubraja se niz provera koje za cilj imaju onemogućavanje licima mlađim od 18 godina da se klade putem sajta Mozzartbet.rs.

Zadržavamo pravo da zatražimo verifikaciju dokumenata od bilo kog korisnika i možemo blokirati račun dok zadovoljavajući dokaz ne bude primljen.

Da bi se sprečila zloupotreba tuđih naloga, roditeljima savetujemo da dodanto instaliraju programe za filtriranje i ograničavanje sadržaja..

 

KLAÐENJE KAO PROBLEM

Nikada se nemojte kockati/kladiti iznad novčanog iznosa koji ste prethodno za to odredili.

Bez obzira na to da li dobijate ili gubite, obavezno prestanite da se kockate/kladite kada dođete do iznosa koji ste prethodno odredili za ulog u igri.

Nikada nemojte da se kockate/kladite ukoliko vas to finansijski iscrpljuje. Ako Vam porodica daje primedbe, verovatno ste u problemu.

Nikada se nemojte kockati/kladiti ako se zbog svog kockanja/klađenja morate zadužiti, odnosno nikada sa pozajmljenim novcem.

Nikada se nemojte kockati/kladiti sa novcem koji ste nameravali da potrošite na nešto drugo (npr. poklon za dete, stanarinu, popravke itd.).

Ako primetite da se kockate da bi smanjili stres, znajte da ste u problemima.

Kockanje/klađenje nikada nemojte koristiti kako biste prevladali neugodna osećanja.

Nikada se nemojte kockati/kladiti ako zbog toga morate zapostaviti ili se odreći društvenih i/ili poslovnih aktivnosti.

Ako počnete učestalo da se kockate, napravite pauzu.

Ako imate osećaj da više nemate kontrolu nad svojim igranjem igara na sreću, obratite se odgovarajućem savetovalištu.

Zadržite kontrolu nad svojim ponašanjem i nemojte dopustiti da Vaše ponašanje kontroliše Vas!

Ukoliko poznajete osobu za koju smatrate da ima problem sa klađenjem i mislite da je potrebno da joj se onemogući pristup sajtu Mozzartbet.com molim Vas da nas o tome obavestite popunjavanjem formulara koji ćete dobiti klikom na dugme „Zahtev za isključenje trećeg lica“.

 

OGRANIČAVANJE IZNOSA UPLATE I GUBITKA

Pismenim ili elektronskim putem možete odrediti najviši iznos koji možete uplatiti, odnosno odrediti najviši iznos gubitka koji možete pretrpeti u određenom vremenskom periodu. U poruci je neophodno da nam dostavite Vaše identifikujuće podatke, kao i da naznačite da li želite da ograničite iznos gubitka ili uplate tiketa, kao i period (npr. dnevni, nedeljni ili mesečni) na koji se Vaš zahtev odnosi.

 

ZABRANA PRISTUPA SISTEMU

Pismenim putem ili elektronskim putem možete zatražiti zabranu pristupa sistemu (samoisključenje) na određeni vremenski period, a Vaš zahtev morate potvrditi u roku od 3 dana. U poruci je neophodno da nam dostavite Vaše identifikujuće podatke i period (npr. nedelju dana) na koji se Vaš zahtev odnosi.

 

DA LI IMATE PROBLEM SA KOCKANJEM/KLAĐENJEM?

Molimo Vas da popunite samostalno upitnik i iskreno odgovorite na narednih 11 pitanja:

1. Morate li ponekad da se obavezno kockate/kladite, i ako to prvobitno uopšte niste nameravali/želeli?

2. Jeste li već jednom pokušali da prestanete sa kockanjem/klađenjem i niste uspeli?

3. Jeste li češće zbog kockanja/klađenja propustili sastanke/dogovore?

4. Kockate li/kladite li se prvenstveno kada vam je dosadno / kada ste pod stresom / kada ste tužni?

5. Imate li novčanih problema zbog svojih izdataka za kockanje/klađenje?

6. Imate li problema u porodici zbog svojih izdataka za kockanje/klađenje?

7. Kada mislite na kockanje/klađenje, osećate li telesne simptome, kao što su npr. ubrzani rad srca, vlažni dlanovi, „žmarci“?

8. Patite li zbog svog igranja na sreću?

9. Mislite li da ste provalili sistem igranja odnosno da možete da predvidite rezultate klađenja?

10. Bavite li se u mislima često kombinacijama brojeva, dobicima, vraćanjem izgubljenog novca odnosno mogućnostima klađenja, rezultatima klađenja i sportskim rezultatima?

11. Pokušavate li da sakrijete svoju strast prema kockanju/klađenju?

 

Ako ste na jedno ili više pitanja odgovorili sa „Da“ trebalo bi da razmislite o svom kockanju, odnosno klađenju. Obratite se Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. Anonimnost je zagarantovana.

Adresa: Teodora Drajzera 44, 11 000 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3671 429

Faks: +381 11 3671 431

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

Url: www.drajzerova.org.rs

 

RESPONSIBLE GAMBLING

Mozzart in cooperation with the Special Hospital for Addiction takes special care of its players always motivating them to invest the money they can afford.

At any time, the player has the opportunity to apply on the page “Data Change” for the limitation of the amount of paid ticket on a daily, weekly or monthly basis, or to limit the maximum amount of loss in the period. In the case of the need for self-exclusion in a certain period of time, the request may be submitted using the form on the above-mentioned page.

All the transactions in the time stipulated by regulations the player can see on the page “My Account” when clicks on the link “Account Balance”.

 

MINORS

Persons under the age of 18 years are not allowed to bet on the site Mozzartbet.com, as per the Law on Games of Chance specified.

The precautions we use is one of a series of checks aimed at preventing persons under 18 years old to bet on the website Mozzartbet.rs.

We reserve the right to ask for verification documents from any user and we can block the account until satisfactory evidence is received.

In order to prevent misuse of other people’s accounts, parents are advised to install additional programs for filtering and limiting the content…

 

BETTING AS A PROBLEM

You should never gamble / bet over the amount of money that you previously specified.

Regardless of whether you win or lose, be sure to stop gambling / betting when you reach the amount you previously specified for the stake in the game.

Never gamble / bet if you are financially exhausted. If your family gives remarks, you’re probably in trouble.

You should never gamble / bet if because of your gambling / betting you need to borrow, i.e. never with borrowed money.

You should never gamble / bet with money you intend to spend on something else (e.g. а gift for a child, rent, repairs, etc.).

If you notice that you gamble to reduce stress, you should know that you are in trouble.

Never use gambling / betting to overcome unpleasant feelings.

You should never gamble / bet if you have to neglect or abandon social and / or business activities because of that.

If you start repeatedly to gamble, take a break.

If you feel that you no longer have control over playing games of chance, please contact the relevant counseling.

Maintain control over your behavior and do not let your behavior control you!

If you know a person that you think has a problem with gambling and you think that it is necessary to prevent access to the site Mozzartbet.com please let us know by filling out the form you will get by clicking on the “Request for exclusion of a third party”.

If you know the person that you think has a problem with gambling and you think that it is necessary to prevent access to the site Mozzartbet.com please notify us in writing or electronically. In your message, it is necessary to provide us with your identification information, and details of the person for whom you request exclusion.

 

LIMITING THE AMOUNT OF PAYMENT AND LOSS

In writing or electronically, you can determine the maximum amount that can be paid, or determine the maximum amount of loss that you can endure in a period of time. In the message it is necessary to provide us with your identification information, and indicate whether you want to limit the amount of loss or payment of tickets, as well as the period (e.g. daily, weekly or monthly) to which your request relates.

 

RESTRICT ACCESS TO SYSTEM

In writing or electronically, you can request a restraining system (self-exclusion) for a limited period, and you have to confirm your request within 3 days. In the message it is necessary to provide us with your identification information and the period (e.g. a week) to which your request relates.

 

DO YOU HAVE A PROBLEM WITH GAMBLING / BETTING?

Please fill out the questionnaire independently and honestly answer the following 11 questions:

1. Do you sometimes need to gamble / bet, although you did not originally intend / want to?

2. Have you ever tried to stop gambling / betting and you have failed?

3. Have you because of gambling / betting frequently missed appointments / agreements?

4. Do you gamble / bet primarily when you are bored / stressed / when you’re sad?

5. Do you have financial problems because of your expenditure on gambling / betting?

6. Do you have family problems because of their expenditure on gambling / betting?

7. When you think of gambling / betting, do you feel physical symptoms, such as rapid heart rate, moist palms, or “tingling”?

8. Do you suffer because of your gaming of chance?

9. Do you think you broke the gaming system i.e. that you can predict the results of bets?

10. Do you often think of combinations of numbers, gains, returning the lost money and betting opportunities, the results of betting and sports results?

11. Are you trying to hide your passion for gambling / betting?

 

If you answered to on one or more questions “Yes” you should think about your gambling or betting. Contact the Special Hospital for Addictions. Anonymity is guaranteed.

Address: Teodora Drajzera 44, 11 000 Belgrade, Serbia

Phone: +381 11 3671 429

Fax: +381 11 3671 431

E-mail: zavodzbz@eunet.rs

Url: www.drajzerova.org.rs